Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla jezdeckých stezek

20. 3. 2010
Pravidla jezdeckých stezek

Na každé komunikaci je nutné dodržovat provozní řád a řídit se určenými pravidly, obzvláště pak na veřejných komunikacích, kdy je třeba dodržovat zákonná pravidla provozu na silničních komunikacích, jste-li jejich účastníkem. Dbát odpovědnosti k ostatním účastníkům, kteří se na stezkách pohybují a brát zřetel, že stezky vedou místy společně s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami. Největší opatrnosti dbát na místech, kde se stezky křižují se silniční dopravou, být si vědomi, že místy vedou stezky po pozemcích soukromých majitelů, a nezadat tak příčinu k našemu vyhoštění. Proto je nutné dodržovat tyto základní pravidla chování a pohybu po jezdecké stezce jak z pozice údržby tak k zachování stezky a bezesporu z hlediska ochrany zdraví.

Maximální počet koní ve skupině je stanoven na deset kusů. Doporučuje se však pokud možno rozdělení po menších skupinách obzvláště pak v Krkonošském Národním parku. Zde je zapotřebí dodržovat zvláštní ustanovení provozu v KRNAP, kde před vstupem je povinností si na vstupních tabulích pravidla chování přečíst, vyhnete se tak nenadálým situacím.

V případě, že se chce vydat vícečlenná skupina nad deset koní, je zapotřebí dodržet vzdálenosti mezi jednotlivými skupinami. Minimální vzdálenost od posledního koně je 500 metrů. Každá skupina si zvolí průvodce, pokud nebyl na jezdecké stanici určen.

Průvodce nebo vedoucí skupiny ji vede a je za ní odpovědný. Je vybaven mobilním telefonem, znalý pohotovostních čísel v případě potřeby a je informovaný z výchozí stanice o trase, na kterou se vydávají. Trasu je nutné dodržovat z hlediska ochrany vlastního zdraví. Trasy zaručují bezpečný průjezd. Na každé stanici jsou aktuální informace o průjezdnosti trasy.

Jízdní skupina je povinna dbát místních nařízení a momentálních omezení průjezdnosti v některých úsecích. Je výslovně zakázáno provádět vyjížďky z trasy za účelem projížděk po polích a loukách mimo stezku, vjíždět do lesních porostů, rušit zvěř nebo dokonce ji nahánět.

Na jezdecké stanici je povinností každého uživatele jezdecké stezky se s tímto provozním řádem seznámit a povinností majitele jezdecké stanice je tento řád na viditelném místě vyvěsit s ostatními údaji týkajících se bezpečného provozu stezky.

Ohleduplnost všech účastníků pohybujících se na stezce je nezbytnou součástí těchto pravidel. Chodci a cyklisté pohybující se na stezce míjíme zásadně v kroku. Při jejich předjíždění dbáme zvláštní opatrnosti, jejich pestré oblečení a přilba může na koně různě působit. S cyklisty zásadně nezávodíme. Míjení dvou jezdců volíme zásadně z pravé strany. Tato nařízení jsou nutná zásadně respektovat.

Stezka není závodní dráha je nutné si uvědomit, že jde v prvé řadě o turistiku, tedy „kochat se“ krásami kraje, proto je možné využít některé úseky k cvalu, ale zásadně ne tryskem. Terénním překážkám se raději vyhněte, nedoporučuje se je skákat, neboť neznáte místo doskoku. Pokud chcete jezdce předjíždět, proveďte to v bezpečném úseku a dejte to předjížděnému jezdci včas vědět, neboť nevíte, jak bude jeho kůň reagovat. Předjíždět byste ho měli ve vyšším chodu. Je neslušné předjíždět klusajícího jezdce prodlouženým klusem.

Je výslovně zakázáno tábořit mimo určená místa a rozdělávat oheň. Respektování ochrany přírody před požáry v lesích a na pastvinách způsobených odhazováním nedopalků cigaret je samozřejmostí. Chraňte sebe i přírodu. Každý jezdec si musí být vědom odpovědnosti za způsobené škody, které by důsledkem neplnění tohoto řádu nastaly a následných sankcí. Jezdci vyjíždějí na jezdeckou stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu na zdraví nebo úraz, jejichž příčina je daná charakterem jezdecké trasy, nemůže náhradu takové újmy požadovat po vlastníku lesa nebo pozemku ani po občanském sdružení. Při vzniku jakéhokoliv problému s majiteli pozemků, kontrolními orgány Policie ČR, Lesní stráží apod. je potřeba okamžitě informovat nejbližší jezdeckou stanici a následně situaci řešit v poklidu s představitelem občanského sdružení.

Je v zájmu každého účastníka jak s podmínkami provozního řádu naloží, aby se tato forma využití volného času stala nezapomenutelným zážitkem k obohacení životního stylu formou příjemného prožití naší krásné přírody. TAK AŤ NÁM KONĚ JDOU!

Obrazek

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář